[Home]GreekNames

WorldofKewlness | RecentChanges | Preferences

Female

Sappho Eugina Calliope Calypsa Atalanta Mila Aspasia Helena Diana Mysia Malaga Mila Sellene Spartanica Scipia Corinthia Scylla Apolla Phoedocia Salamia Olympai Dionysia Philippia Xanthippe Constanta Cybela Daphnis Pellene Rebia Paeonia Theodosia Rebia

Male

Diokles Arcadicus Hippias Herodotus Nike Isocrates Nicias Cimon Cleon Leonidas Scopas Cyme Dameon Tylissus Demoritus Icarus Atlas Icos Brygus Heron Jason Zerro Odysseus Lasus Dorcus Amaoebus Tellus Myron Iphicrates Timocrates Brasidas Butades

Surnames

Adamidis Adamou Agelakos Akrivopoulos Alatza Alexandropoulos Alexis Andreakos Andreoulakis Anetakis Angavanakis Angelis Angelopoulos Antimisiaris Antipas Antonakos Antoniadis Antoniou Antonopoulos Antonopoulos Antonopoulos Argitakos Arvanitoyannis Asikis Atsidakos Avgerinos Ballios Balouris Banos Barraboutis Batsakis Bekyros Beldekas Belesis Bentihavas Bertsimas Bilias Blades Bocsusis Bouloukos Bourikas Bouzios Brettos Brisimitzakis Bursinos Calogerakis Calpis Catranides Chellos Cholas Christakis Christakos Christodoulou Christofis Christou Chronis Chrysanthopoulos Chrysanthopoulos Comino Dalianis Danas Dasios Demakis Demarchis Demas Demetrious Demopoulos Dertilis Despines Diakogeorgiou Diamantopoulos Diasakos Dimakakos Dioletis Diplarakos Doukatelis Dounias Dreliozis Dritsas Drivakis Eatros Economides Econome Egonidis Eliopoulos Evanggenelis Farmakis Felecos Fikias Fitrakis Fitzios/Fitsios? Forakis Fotiadis Fotinopoulos Fotopoulos Fourakis Frangopoulos


WorldofKewlness | RecentChanges | Preferences
This page is read-only | View other revisions
Last edited August 15, 2005 2:04 pm by Neel (diff)
Search: