[Home]GreekNames

WorldofKewlness | RecentChanges | Preferences

Difference (from prior major revision) (no other diffs)

Changed: 72c72,170

SurnamesSurnames
Adamidis
Adamou
Agelakos
Akrivopoulos
Alatza
Alexandropoulos
Alexis
Andreakos
Andreoulakis
Anetakis
Angavanakis
Angelis
Angelopoulos
Antimisiaris
Antipas
Antonakos
Antoniadis
Antoniou
Antonopoulos
Antonopoulos
Antonopoulos
Argitakos
Arvanitoyannis
Asikis
Atsidakos
Avgerinos
Ballios
Balouris
Banos
Barraboutis
Batsakis
Bekyros
Beldekas
Belesis
Bentihavas
Bertsimas
Bilias
Blades
Bocsusis
Bouloukos
Bourikas
Bouzios
Brettos
Brisimitzakis
Bursinos
Calogerakis
Calpis
Catranides
Chellos
Cholas
Christakis
Christakos
Christodoulou
Christofis
Christou
Chronis
Chrysanthopoulos
Chrysanthopoulos
Comino
Dalianis
Danas
Dasios
Demakis
Demarchis
Demas
Demetrious
Demopoulos
Dertilis
Despines
Diakogeorgiou
Diamantopoulos
Diasakos
Dimakakos
Dioletis
Diplarakos
Doukatelis
Dounias
Dreliozis
Dritsas
Drivakis
Eatros
Economides
Econome
Egonidis
Eliopoulos
Evanggenelis
Farmakis
Felecos
Fikias
Fitrakis
Fitzios/Fitsios?
Forakis
Fotiadis
Fotinopoulos
Fotopoulos
Fourakis
Frangopoulos

Female

Sappho Eugina Calliope Calypsa Atalanta Mila Aspasia Helena Diana Mysia Malaga Mila Sellene Spartanica Scipia Corinthia Scylla Apolla Phoedocia Salamia Olympai Dionysia Philippia Xanthippe Constanta Cybela Daphnis Pellene Rebia Paeonia Theodosia Rebia

Male

Diokles Arcadicus Hippias Herodotus Nike Isocrates Nicias Cimon Cleon Leonidas Scopas Cyme Dameon Tylissus Demoritus Icarus Atlas Icos Brygus Heron Jason Zerro Odysseus Lasus Dorcus Amaoebus Tellus Myron Iphicrates Timocrates Brasidas Butades

Surnames

Adamidis Adamou Agelakos Akrivopoulos Alatza Alexandropoulos Alexis Andreakos Andreoulakis Anetakis Angavanakis Angelis Angelopoulos Antimisiaris Antipas Antonakos Antoniadis Antoniou Antonopoulos Antonopoulos Antonopoulos Argitakos Arvanitoyannis Asikis Atsidakos Avgerinos Ballios Balouris Banos Barraboutis Batsakis Bekyros Beldekas Belesis Bentihavas Bertsimas Bilias Blades Bocsusis Bouloukos Bourikas Bouzios Brettos Brisimitzakis Bursinos Calogerakis Calpis Catranides Chellos Cholas Christakis Christakos Christodoulou Christofis Christou Chronis Chrysanthopoulos Chrysanthopoulos Comino Dalianis Danas Dasios Demakis Demarchis Demas Demetrious Demopoulos Dertilis Despines Diakogeorgiou Diamantopoulos Diasakos Dimakakos Dioletis Diplarakos Doukatelis Dounias Dreliozis Dritsas Drivakis Eatros Economides Econome Egonidis Eliopoulos Evanggenelis Farmakis Felecos Fikias Fitrakis Fitzios/Fitsios? Forakis Fotiadis Fotinopoulos Fotopoulos Fourakis Frangopoulos


WorldofKewlness | RecentChanges | Preferences
This page is read-only | View other revisions
Last edited August 15, 2005 2:04 pm by Neel (diff)
Search: